Taleflytvansker
Taleflytvansker er en fellesbetegnelse for
stamming og løpsk taleStamming og løpsk tale;
-har forskjellige uttrykksformer
-kan være vanskelig å skille fra hverandre
-kan deles inn i undergrupper
-fører ofte til kommunikasjonsproblem
-kan føre til språk-, artikulasjons- og lesevansker
-forekommer oftere blant gutter enn blant jenter
-forekommer hos 5-10% av barn i førskolealder. Av 11-åringene stammer ca 1% og av ungdom/voksne ca 0.7%


Kjenner du spenning ved det å tale?
Har du en opplevelse av at stavelser, lyder eller ord
kan bli gjentatt i hurtige, anstrengte repetisjoner?
Stopper talen plutselig opp?
Sitter ordene fast?
Prøver du å unngå stammingen?
Opplever du reaksjoner på din tale?
Kan du kjenne følelser som frykt, sinne, sorg
eller fortvilelse ved stamming?

Din Stemme
Postadresse: Postboks 2
6460 Eidsvåg i Romsdal

Mob. - 48 06 29 67
E-post - aasg@dinstemme.no

Stamming er en taleflytvanske.
Stamming består av tale som kan være karakterisert av en uvanlig mengde med gjentakelser av stavelser, språklyder, hele ord eller setninger. Det kan også forekomme blokkeringer i talemuskulaturen.
Stamming er ikke noe som skyldes en bestemt årsak.

Løpsk tale kan vise seg:
-som hurtig og/eller støtvis og uttydelig tale
-innimellom alminnelig tale men personen kan ha vanskeligheter med å lytte til andres budskap
-av andre karakterisert som hurtig og impulsiv
-den løpsktalende kan ha manglende evne til å planlegge og lytte til sin indre tale
-talen kan være preget av mange brudd, gjentakelser og revisjoner fordi personen er nødt til å gjøre om og reparere på det som er sagt/uttalt dårlig og hurtig

Behandling:
Mål:
Høyne språk og kommunikativ kompetanse
-modifisere taletempo
-fremme ro og positiv innstilling
-øke bevisstheten omkring den løpske talen og måten å snakke på, f.eks. formulering og artikulasjon
-forbedre oppmerksomhetsspenn og konsentrasjonsevne